Regulamin Halloween 2016

Regulamin konkursu Halloween 2016

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs internetowy jest organizowany pod nazwą „Pokaż swoją dynię” i jest zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Reperatorium Serwis GSM.
 3. Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 28.10.2015  i będzie trwać dnia 31.10.2015 do godziny 23.59
 5. Regulamin reguluje zasady i warunki udziału w Konkursie, prawa i obowiązki organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.
 6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 7. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom spełniającym warunki uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej „Uczestnicy”).
 8. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.

2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba, która ma zarejestrowane konto na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Prawa uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania uzyskanej w Konkursie nagrody czy innych roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, Uczestnicy nie mogą przenosić na inne osoby.
 3. Zadaniem konkursowym jest zrobienie i zamieszczenie zdjęcia dyni na fanpage’u organizatora – Reperatorium Serwis GSM–  nawiązującego do tematu konkursu czyli „Pokaż swoją dynie” w terminie trwania konkursu.
 4. Zwycięzcą zostaną osoby, które według organizatora wykażą się największą pomysłowością.

3. NAGRODY

 1. Nagrodami w konkursie są: powerbank Samsung 2100Ah, bluetooth Nokia BH-110U, zestaw słuchawek Samsung HS-130.
 2. Zwycięzca zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody przez organizatora na fanpage Reperatorium Serwis GSM.
 3. Nagrody zostaną wysłane pod wskazany przez laureatów adres na koszt organizatora.

4. REKLAMACJE

 1. Uczestnikom nie przysługuje prawo złożenia reklamacji.

5. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Organizator skontaktuje się z laureatami mailowo lub w prywatnej wiadomości na Facebooku. Warunkiem odebrania nagród w Konkursie jest podanie w mailu lub PW swoich prawdziwych danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego i adresu pod jaki ma zostać dostarczona przesyłka.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie Reperatorium Serwis GSM.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.
 3. Właściciel portalu e Facebook jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za przebieg wyżej wymienionego Konkursu.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany oraz stowarzyszony z portalem społecznościowym Facebook.